Producenci

PrestaShop

Newsletter

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie wysyłkowym "Barakuda" sklep wędkarski zwanej dalej "sklep-wedkarski.eu".
 2. Sklep prowadzony jest przez: Barbare Pałucką z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej, numer wpisu do ewidencji  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, NIP: 663-123-77-43 REGON: 

 

§ 2
Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia, które następnie potwierdza klikając w link zawarty w wiadomości e-mail. Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system sklepu stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a podmiotem prowadzącym sklep internetowy dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez sklep.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu zgodnie z zaznaczoną opcją w trakcie składania zamówienia (odrębna zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingowych).
 3. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Zamawiający, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sklepu sklep-wedkarski.eu wysyłanych pocztą elektroniczną.
 4. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego - faksem lub pod adres e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym w regulaminie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub potwierdzenia przez sklep złożonego zamówienia.
 5. Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w nakrótszym możliwie terminie - do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.
 6. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

 7. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Do każdej przesyłki dołączany jest rachunek. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt. 4, księgarnia poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.
 9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.
 10. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 3
Reklamacje i zwroty
 1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.
 2. Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.
 3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 4. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.
 5. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 10 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:

 

 • nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru,
 • nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru,
 • zwrócenia rachunku zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia). 1. Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający zgłasza ten fakt do sklepu internetowego. Jeżeli jest to wymagane sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz rachunek korygujący, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem. 1. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając do sklepu pisemne oświadczenie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. W takim przypadku zamawiający powinien odsesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.
 2. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 6.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".

W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 2 pkt 5.

§ 4
Postanowienia końcowe
 1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.
 2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu internetowego sklep-wedkarski.eu